น้ำยาพ่นยุง คอสตา (Costa)

Deltamethrin 2.5 %

ประโยชน์

น้ำยาพ่นยุงใช้ป้องกันและกําจัดแมลง ในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงสาบ มด

วิธีใช้

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชํานาญในการกําจัดแมลง สําหรับการกําจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน ใช้ คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ํามันโซล่าหรือน้ํามันก๊าดให้ได้ 250 มิลลิลิตร แล้วนําส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สําหรับการกําจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบ ULV

ใช้ คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ํามันโซล่าหรือน้ํามันก๊าด ให้ได้ 50 มิลลิ ลิตร นําส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สําหรับแมลงคลาน

ใช้ คอสตา 12 มิลลิลิตร เติมน้ําให้ได้ 1 ลิตร แล้วนําส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อ พื้นที่ 24 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคารในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทําการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะ ทําการผลิต ให้ทําความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาพ่นยุง คอสตา (Costa)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us