น้ำยาพ่นยุง ฟอลโร่ (Folrow)

Cypermethrin 10%

ฟอลโร FOLROW

ฟอลโร่ เป็นสารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจัดอยู่ในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ในสูตรน้ํามันผสมน้ํา มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงบิน และแมลงคลานได้สูง สามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นสเปรย์และเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ใช้ป้องกันและกําจัดแมลงในบ้านเรือน โรงงาน โกดัง อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงคลานต้องใช้โดยผู้ชานาญการกําจัดแมลงและกําจัดยุงเท่านั้น

วิธีการใช้

ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสําหรับแมลงคลาน

  • เช่น แมลงสาบ มด ปลวก ตัวสามง่าม หมัด เรือด และแมลงคลานอื่นๆ ใช้ ฟอลโร่ จํานวน 10 ซีซี ผสมกับน้ํา 1 ลิตร แล้วนําส่วนผสม ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 33 ตารางเมตร ฉีดตามทางเดิน ซอกมุมหลบซ่อนของแมลงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวสําหรับแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน ใช้ ฟอลโร่ จํานวน 40 ซีซี ผสมกับน้ําจํานวน 1 ลิตร แล้วนําส่วนผสมไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่เกาะพักของแมลง

ใช้น้ำยาพ่นยุงหมอกควันสําหรับยุง

  • ใช้ ฟอลโร่ จํานวน 1 ลิตร ผสมกับน้ํามันโซล่า 160 ลิตร (1:160) แล้วนําส่วนผสมไปพ้นด้วยเครื่องพ่นหมอกควันในอัตรา 10.04 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us