น้ำยาพ่นยุง เจสัน (Jason)

Deltamethrin 0.5 % + สารเสริมฤทธิ์

ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะใช้น้ำยาพ่นยุงฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือผิวหนังและเสื้อผ้า ขณะฉีดพ่น เจสัน ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณฉีดพ่นวัตถุอันตราย จนกว่าจะแห้งสนิท ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย ภาชนะบรรจุ เจสัน เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทําลาย ห้ามนําไปบรรจุสิ่งอื่นใด ห้ามทิ้ง เจสัน หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ํา คู คลอง แหล่งน้ําสาธารณะห้ามนําไปเผาไฟจะเกิดอันตราย วิธีการเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาพ่นยุง เจสัน (Jason)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us