น้ำยากำจัดแมลง เดลท็อกซ์ (Deltox)

Deltamethrin 2.5 %

ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกําจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่นยุง แมลงวัน แมลงสาบ วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชานาญในการกําจัดแมลง ใช้ ดฝนในอากาศ พ่นหมอกควัน

วิธีเก็บรักษา

  • เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน

  1. ห้ามรับประทาน
  2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือผิวหนังและเสื้อผ้า
  3. หลังจากฉีดพ่นเสร็จแล้วต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่
  4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
  5. ขณะฉีดพ่นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณพื้นที่จนกว่า บริเวณที่ฉีดพ่นแห้งสนิท
  6. ภาชนะเมื่อใช้หมดแล้วต้องทําลาย ห้ามนําไปบรรจุสิ่งอื่นใด ห้ามนําไปเผาไฟ
  7. ห้ามทั้งภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ํา คู คลอง แหล่งน้ําสาธารณะ

หากติดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น

  1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ําสะอาดจํานวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที 2. หากสูดดม ให้น้าผู้ป่วยออกจากพื้นที่บริเวณนั้น
  2. หากชาตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ําสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 4. หากกลืนกิน ห้ามทําให้อาเจียน ให้รีบนําส่งแพทย์ พร้อมฉลากและภาชนะบรรจุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยากำจัดแมลง เดลท็อกซ์ (Deltox)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us