น้ำยากำจัดปลวก​ อาเจนด้า 25 อีซี

Fipronil 2.5%

การป้องกันปลวกนั้น ควรเริ่มทําตั้งแต่ก่อนก่อสร้างอาคาร เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสม และได้ผลดีที่สุดในการควบคุมปลวก ซึ่งจะต้องทําอย่างถูกต้องตามหลักวิธีการ และไม่ก่อให้เกิดปัญหา ตามมาในภายหลัง ส่วนอาคารที่สร้างขึ้นมาก่อนแล้วนั้น ก็ต้องทําการป้องกัน กําจัดปลวกด้วยเช่นกัน หากแต่วิธีการจะซับซ้อนยุ่งยากมากกว่า จุดมุ่งหมายสําคัญก็คือการสร้างแนวป้องกันรอบอาคาร เพื่อที่ปลวก จะไม่สามารถเข้า

มาทําลายอาคารได้ หรือถ้าเข้ามาก็จะต้องตาย และจําเป็นที่จะต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทําการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังสามารถป้องกันปลวกได้อยู่ ทางเลือกการป้องกันกําจัดปลวก สําหรับอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สามารถดําเนินการป้องกันกําจัดปลวกดังนี้

  • การติดตั้งแนวป้องกันปลวก เพื่อเป็นการป้องกันปลวกเข้าสู่ตัวอาคาร พ่นหรือราดดินด้วยสารเคมีน้ำยากําจัดปลวก
  • การติดตั้งระบบท่อน้ํายากําจัดปลวกลงดิน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเติมน้ํายาของ สารเคมีกําจัดปลวกได้ตลอดอายุของอาคาร โดยที่ไม่ต้องเจาะพื้นอาคารสําหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วจะมีเพียงวิธีการเดียวที่สามารถป้องกันกําจัดปลวกได้ก็คือ การใช้สารเคมีกําจัด ปลวกพ่น หรือราดลงดิน ซึ่งจําแนกตาม รูปแบบของการออกฤทธิ์ได้เป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้
  • ชนิดไล่ปลวก เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการไล่ปลวกให้ออกไปจากบริเวณดินที่ใช้ สารเคมีนั้นๆ แต่เมื่อสารเคมีหมดฤทธิ์แล้ว ปลวกก็อาจจะกลับเข้ามาใหม่ได้ ชนิดกําจัดปลวกโดยไม่ไล่ปลวก เป็นสารเคมีที่ใช้ฆ่าปลวกที่เข้ามาในบริเวณดิน ที่ใช้สารเคมีนั้น ซึ่งสารเคมีชนิดนี้เป็นที่นิยมอันเนื่องมาจากสามารถฆ่าปลวกได้โดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us