น้ำยาพ่นยุง ธันเดอร์ไซด์-พลัส (Thundercide-Plus)

Deltamethrin 0.5 % + สารเสริมฤทธิ์

ข้อดีของ ธันเดอร์ไซด์-พลัส

น้ำยาพ่นยุงและกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อควบคุมแมลงนําโรค ไข้เลือดออก, ไข้มาลาเรีย, ไข้สมองอักเสบ, โรคเท้าช้าง เป็นการตัดวงจร การระบาดของโรคและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคต่างๆ ดังกล่าว

สําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)

  • ใช้ ธันเดอร์ไซด์-พลัส จํานวน 1 ลิตร ผสมน้ํามันก๊าดหรือน้ํามันดีเซล ให้ได้ 79 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนําส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สําหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV)

  • ใช้ ธันเดอร์ไซด์-พลัส จํานวน1 ลิตร ผสมน้ําจํานวน 14 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วนําส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยาพ่นยุง ธันเดอร์ไซด์-พลัส (Thundercide-Plus)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us