น้ำยาพ่นยุง นิวออน 100 (Newon 100)

Cypermethrin 10%

คุณสมบัติเด่น

เหมาะสําหรับพื้นที่ภายนอกบริเวณกว้าง สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ในการกําจัดแมลงได้หลากหลายชนิด โดยเกิดพิษที่ระบบประสาทของแมลง ทําให้การทํางานภายใน ร่างกายของแมลง ผิดปกติ ทําให้แมลงตายในที่สุด สําหรับ แมลงสาบ แมงมุม แมลงคลานชนิดต่างๆ

ใช้ น้ำยาพ่นยุงนิวออน 100 ผสมในอัตราส่วน 1:100 นําส่วนผสม ที่ได้ ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

สําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ นิวออน 100 1 ลิตร ผสมน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันก๊าด 339 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนํา ส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร สําหรับเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ใช้ นิวออน 100 1 ลิตร ผสมน้ํา 69 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนําส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น ในอัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Message us